Azanas

naša uloga i način rada

Uloga članova MMS-a

SAVJETNICI – putem e-foruma i na sastancima (cijela grupa, regionalno, tematski) članovi razmjenjuju mišljenja, međusobno i s predstavnicima Ureda, o pitanjima koja su aktualna Uredu pravobraniteljice za djecu u određenom trenutku (donošenje novih zakona, politika, priprema konferencija,  iznošenja stavova u javnosti o pojedinim temama i pitanjima važnim za život mladih). Članovi prenose svoja iskustva i saznanja te predlažu promjene ili moguća rješenja problema.

SURADNICI – članovi predlažu teme za raspravu s pravobraniteljicom te predlažu aktivnosti Ureda, sudjeluju u osmišljavanju i planiranju rada te prezentaciji savjetničkog tijela (MMS-a), zajedno s pravobraniteljicom predstavljanju inicijative i rad Ureda pravobraniteljice za djecu, sudjeluju u osmišljavanju promotivnih i edukativnih materijala o pravima djece i Uredu pravobraniteljice za djecu koji su namijenjeni djeci i mladima.

AMBASADORI – članovi vršnjacima u svojim sredinama (školi, gradu, i sl.) prenose informacije o dječjim pravima i mogućnostima njihove zaštite te o postojanju i ulozi Ureda pravobranitelja za djecu kao i o postojanju i ulozi Mreže mladih savjetnika. Oni razgovaraju sa svojim vršnjacima i pravobraniteljici prenose i njihova razmišljanja. Osim toga, oni vršnjake potiču da se jave članovima MMS-a i pravobraniteljici s prijedlozima o tome koja pitanja i problemi mladih zaslužuju veću pozornost i aktivnost odraslih, kakvu vrstu podrške mladi očekuju i žele od odraslih te u kojim područjima djeca žele i sama biti aktivnija.

Način rada MMS-a

AKTIVNOST ČLANOVA MMS-a NA E-FORUMU

Svaki član mreže ima svoje korisničko ime i lozinku kojom se prijavljuje na elektronički forum zatvorenoga tipa (dostupan samo članovima mreže).
Aktivno sudjelovanje u raspravama koje se vode na forumu obvezno je barem jednom tjedno.
Članovi sudjeluju u raspravama na način da odgovaraju na već postavljene teme iznoseći svoja razmišljanja, iskustva, argumene kojima obrazlažu svoje stavove i sl.
Članovi i sami predlažu i otvaraju nove teme.
Članovi na forumu osim osobnih, mogu prenositi i mišljenja i iskustva svojih vršnjaka.
Jedan od načina sudjelovanja je rad u tematskim radnim skupinama na E-forumu.
Ukoliko neki od članova iz opravdanih razloga nisu u mogućnosti u određenom vremenskom periodu sudjelovati u raspravama na E-forumu, obavijestit će o tome sve članove mreže na forumu, ili, ukoliko je riječ o razlozima osobne naravi, o tome će privatnom porukom obavijestiti moderatoricu foruma/koordinatoricu MMS-a.
Ako član mreže dulje vremena (mjesec dana) ne sudjeluje u raspravama bez opravdanog obrazloženja, bit će mu poslana obavijest kojom ga se podsjeća na obvezu sudjelovanja u radu foruma, a ako se ni nakon toga ne uključi u rad, smatrat će se da ne želi više sudjelovati u radu MMS-a te će mu biti onemogućen daljnji pristup E-forumu i njegovo mjesto zauzet će kandidat s „rezervne“ liste.

SASTANCI ČLANOVA MMS-a

Sastanci svih članova mreže održavaju se najmanje jednom godišnje, a, ako to ostale obveze članova MMS-a te obveze i proračun Ureda pravobraniteljice za djecu dopuštaju, moguće je sastajanje svih članova mreže i više puta godišnje.
Sastanci na regionalnoj razini održavaju se u pravilu jednom mjesečno, odnosno najmanje jednom u tri mjeseca, u regionalnim uredima pravobraniteljstva za djecu.
Osim na regionalnom načelu, predviđen je rad u tematskim grupama pa se, prema potrebi, mogu organizirati i sastanci tematskih radnih skupina.
Članovi mreže educirat će se na sastancima o pravima djece i funkcioniranju demokratskog društva.
Članovi MMS-a i pravobraniteljica ravnopravno predlažu teme sastanaka te se usuglašavaju i određuju prioritete rada.
O terminima sastanka usuglašavat će se putem E-foruma i E-mailova.
Sastanci se, u pravilu, održavaju subotom, a samo u iznimnim situacijama tijekom radnog tjedna.
Troškove organizacije svih sastanaka i sudjelovanja članova, ako je riječ o sastanku izvan mjesta stanovanja člana, snosi Ured pravobraniteljice za djecu.

OSTALE AKTIVNOSTI ČLANOVA MMS-a

S obzirom na svoju suradničku ulogu, članovi će, u skladu s organizacijskim i financijskim mogućnostima Ureda pravobraniteljice za djecu, biti pozivani i da sudjeluju na sastancima sa širim timom Ureda, da predlažu aktivnosti Ureda, sudjeluju u osmišljavanju, planiranju, realiziranju i evaluaciji rada Ureda.
Isto tako, članovi će biti pozivani da prezentiraju rad savjetničkog tijela (MMS-a) te da zajedno s pravobraniteljicom predstavljaju inicijative i rad Ureda pravobraniteljice za djecu.
Aktivnosti navedene pod gornje dvije točke ne moraju uključivati sve članove MMS-a, a članovi mogu biti prigodno pozivani (prema interesu, regionalno, tematski).

2017izvjesce sazetak

kalendar naslovna2017

strategija mms

Nalazite se ovdje: Home naša uloga i način rada