Pravobranitelj za djecu

Upoznaj svoja prava

Odredbe Konvencije o pravima djeteta uključene su u mnoge hrvatske propise. Pročitaj koja su tvoja prava u obitelji, u školi, kod liječnika, na sudu i policiji, u radu i u drugim situacijama.

Upoznaj svoja prava

Tvoja prava propisana su Konvencijom o pravima djeteta. Konvencija o pravima djeteta je međunarodni dokument koji su usvojili Ujedinjeni narodi 1989. godine, a potpisale su ga gotovo sve zemlje svijeta, među njima i Hrvatska. Konvencija je poput zakona i ona propisuje prava koja se moraju priznati svakom djetetu, neovisno o njegovu porijeklu, spolu, vjeri ili bogatstvu i ponašanju njegovih roditelja. Ona propisuje i korake koje moraju poduzimati država i društvo kako bi omogućili ostvarivanje prava svakom djetetu.

Nažalost, u stvarnosti nije uvijek lako ostvariti sve što Konvencija propisuje, ali ona i tebi i nama daje pravo da to zahtijevamo i borimo se za istinsko poštovanje prava djeteta.

U primjeni Konvencije o pravima djeteta važno je slijediti četiri osnovna načela:

 – štititi u najvećoj mjeri opstanak i razvoj djeteta
 – spriječiti da bilo koje dijete bude diskriminirano po bilo kojoj osnovi (npr. zbog porijekla, uvjerenja, spola,  siromaštva)
 – uvijek dati prednost najboljem interesu djeteta
 – poticati i omogućiti sudjelovanje djeteta u donošenju odluka koje ga se tiču.

Za djecu i mlade!

AZANAS